РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Съюзите на пенсионерите и на читалищата провеждат в София 12-ия национален преглед на художествената самодейност
ЗА
ХІІ НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД
на ХУДОЖЕСТВЕНАТА СЪМОДЕЙНОСТ на ПЕНСИОНЕРСКИТЕ и ЧИТАЛИЩНИ КОЛЕКТИВИ
мото: „ДА СЪХРАНИМ БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР С ПЕСНИ И ТАНЦИ”
м. НОЕМВРИ 25 и 26 2017год.

І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Националния преглед на художествената самодейност на пенсионерските и читалищни колективи е основан през 2004год. по решение на ЦС на Съюз на пенсионерите – 2004 и със съдействието на Съюза на читалищата в България.

Цел на Националния преглед на художествената самодейност на пенсионерските и читалищни колективи е:
 да представи най - добрите изпълнители, отличени от местните общински и областни прегледи;
 да популяризира фолклорното ни наследство;
 да съхранява фолклорното творчество;
 да стимулира интересите и любовта на поколенията към фолклорното ни творчество и старата градска песен.

ІІ ОРГАНИЗАТОРИ:
Съюз на пенсионерите - 2004, Съюз на читалища в България и в. „Минаха години”, в. „Трета възраст“ , в. „Златна възраст“, в. „Над 55“, в. „Втора Младост“

ІІІ ПРАВО ДА УЧАСТВАТ:

 Български и чуждестранни фолклорни певчески групи, хорове, ансамбли и индивидуални изпълнители от всички жанрове;
 Български и чуждестранни фолклорни танцови групи, състави, ансамбли, групи за автентичен или обработен фолклор и стари градски песни;
 Индивидуални изпълнители на стихотворения, поеми, хумор.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 Редът за участие се определя от организаторите, като се съобразява отдалечеността от София на участниците и посочените дати в заявката.
 Организаторите си запазват правото за промени в програмата.
 Организаторите осигуряват хотел по заявка и за сметка на участниците.
 Организаторите осигуряват паркоместо за превозните средства на участниците в деня на представянето им.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

Участниците заявили представяне в ДВАНАДЕСЕТИЯ преглед представят програма при следния регламент:
І.РАЗДЕЛ МУЗИКА – НАРОДНА ПЕСЕН
УСЛОВИЯ: Песните могат да се изпълняват с музикален съпровод на живо или инструментален запис на СД
 ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ - представят една песен - до 5 мин.
 ПЕВЧЕСКИ ГРУПИ - представят три песни - до 12 мин.
 ПЕВЧЕСКИ ХОРОВЕ - над 10човека - представят три хармонизирани изпълнения - до 15 мин.
ІІ.ФОЛКЛОРНИ ПЕВЧЕСКИ АНСАМБЛИ - над 15 човека представят програма до 15мин.
ІІІ.РАЗДЕЛ ХОРЕОГРАФИЯ – НАРОДНИ ТАНЦИ
АВТЕНТИЧЕН ТАНЦОВ ФОЛКЛОР
Състави за стари градски песни до 15мин.
Групи представящи обреди и обичай, времетраене до 15мин.

ОБРАБОТЕН ТАНЦОВ ФОЛКЛОР
 Камерните танцови групи до 7 човека представят два танца до 10 мин.
 Танцови състави над 7 човека представят два танца до 12 мин.
 Танцови ансамбли над 15човека представят програма до 15 мин.
ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛИ с хор, оркестър и танцов състав представят програма до 20 мин.
ІV.РАЗДЕЛ ПОЕТИЧНИ РЕЦИТАЛИ
Представят по едно стихотворение, поема, хумор до 8 мин.
ЖУРИРАНЕ:
ВОДЕЩИ:
Надежда Касабова – Председател на комисията по културно масова дейност на СП-2004
Валентина Николова -Председател на СП-2004

Прегледа има конкурсен характер и се наблюдава от жури в състав
Председател на комисия– н.п. Калинка Згурова;
Раздел музика - Бони Милчева;
Раздел хореография – Нели Иванова
НАГРАДИ:
Всички участници получават грамота за участие
На всички класирали се индивидуални изпълнители и колективи се присъждат диплом за първо, второ, трето место придружени с медали от името на организаторите.
Класацията се осъществява след приключване на прегледа с изготване на протокол от решението на журито, подписано от тримата участници в журито.
Наградите се получават от Областните председатели и се връчват на наградените на областно мероприятие.
ПРОГРАМА НА ПРЕГЛЕДА

/ предоставена за гости, участници и жури на входа на салона/
Място на провеждане - салона на „Позитано“ №20. София
Първи ден – 9.00ч. /събота/
Откриване от Председателя на Съюз на пенсионерите – 2004 г-н Валентина Николова и с химна на Р.България изпълнен от детски хор.
Представяне на журито и водещите
Втори ден – 9.00ч./събота/
Откриване от водещите по програмата за деня
Закриване в 17ч. от Председателя на СП-2004 В. Николова

14.11.2017