РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

В Зафирово пътешестваха в света на науката
Ученици от групата за извънкласна дейност по интереси „Пътешествие в света на науката“ финансирана от ЕСФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ при ОУ „Иван Вазов” с. Зафирово, с ръководител Светла Илиева на 21.11.2017 г. посетиха библиотеката при НЧ „Христо Ботев – 1901 год.”, където им бе предоставена научна литература тематично свързана със света на природните науки. Библиотекарката Величка Пейчева помогна на учениците да открият сайтове със забавни опити, които те могат да изпълнят в часовете по проекта. В края на срещата учениците демонстрираха умения за извършване на експерименти.23.11.2017