РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

51 щата в 23 читалища в община Силистра
Със Закона за държавния бюджет за 2018 г. и с Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на предишно решение за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г., стандартът за една субсидирана бройка за читалищата през 2018 г. е в размер на 8 375 лв..

Предвидените в държавния бюджет средства за подпомагане развитието на читалищната дейност са в размер на 63 331 750 лв. Спрямо 2017 г. завишението е с 8 151 050 лв.

В стандарта за една субсидирана бройка са разчетени средства за дейност, както и за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, както и средства, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Спрямо 2017 г. няма завишаването на субсидирана численост по общини. Стандартът е завишен с 1 075 лв. за една субсидирана бройка.

На тази база годишната държавна субсидия за читалищата в община Силистра бе разпределена на заседание на ресорната комисия. Общата субсидирана численост за народните читалища за 2018 г. е в размер на 51 бройки, а сумата е 427 125 лева.

В субсидията са разчетени средства за дейност, както и за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка; средства по Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

В Община Силистра са регистрирани 23 народни читалища, които извършват дейност. Единствено НЧ "Д-р Петър Вичев - 1941" село Айдемир не е представило предложение за дейността си през 2018 г., в изпълнение на Закона за народните читалища и не получава субсидия.


24.01.2018