РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Инфо за читалищата относно регистрацията в Агенция по вписвания
Тези дни РЕКИЦ читалища Силистра проведе разширена работна и консултативна среща с участието на читалища от Област Силистра. Срещата откри Мария Неделчева - главен експерт в РЕКИЦ Силистра. Вниманието бе насочено към нови нормативни документи и промени в съществуващите, отнасящи се до работата на читалищата и читалищните библиотеки.

За целта участие в срещата взеха екипи от експерти на поделението на НАП в Силистра, представители на ОИЦ Силистра и на РБ ”П. Павлович” Силистра, които обстойно коментираха новите изисквания.

Съгласно промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ - изм. и доп., бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 103 от 27.12.2016 г./, касаещи регистърната реформа на юридическите лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/ или по-известни като неправителствените организации /НПО/, които влизат в сила от 1 януари 2018 г. Реформата се изразява в прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ, народните читалища и клоновете на чуждестранните ЮЛНЦ от окръжните съдилища по седалището им в Агенция по вписванията. По този повод всички съществуващи и вписани в окръжните съдилища към 31 декември 2017 г.граждански организации: сдружения, фондации, в това число спортни клубове и училищни настоятелства, както и народни читалища, клонове на местни и на чуждестранни ЮЛНЦ - ще трябва да се пререгистрират в специалния Регистър на юридическите лица с нестопанска цел /Регистъра на ЮЛНЦ/, воден от Агенция по вписванията, за да продължат съществуването си. Срокът за пререгистрация на всички НПО е от 01.01.2018 г. до 31.12.2020 г.

Образци на заявления: http://bcnl.org/analyses/obraztsi-na-zayavleniya-i-deklaratsii-podavani-pred-agentsiya-po-vpisvaniyata.html

26.01.2018