РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

12 библиотекари от област Силистра с нова квалификация
На 11 септември в конферентна зала „Диоген Вичев” на Регионална библиотека „Партений Павлович” се състоя официалната церемония по връчване на дипломите на 12 обучаеми, които завършиха успешно обучението по специалността „Библиотекознание” с професионална квалификация „Библиотекар”.

Дипломите бяха връчени от г-жа Даниела Недялкова - директор на Регионална библиотека "Партений Павлович" и инж. Георги Петров, председател на Асоциация „Съвременни читалища”. На събитието присъства и Антоанета Димитрова, координатор „Квалификационна и издателска дейност“ към „Българска библиотечно-информационна асоциация”.

Общият брой учебни часове бяха 960, включващи теория 530 часа в on-line дигитална среда и практика 422 учебни часа в Регионална библиотека „Партений Павлович”.

Основна част от усвоените знания бяха свързани с теми като: “Библиотечни фондове - комплектуване, организация и опазване”; „Библиотечни каталози, стандарти за библиографско описание”; „Библиотечно обслужване, читатели и четене”; „Управление, организация и нормативна уредба”; „Справочно-библиографска и информационна дейност в библиотеката” и ”Библиотечен маркетинг и връзки с обществеността”.

Регионалната библиотека в Силистра се доказа като експертно-консултантски и методичен център за читалищните библиотеки на територията на област Силистра, притежаваща необходимата експертиза и модернизирана учебна база за провеждане на теория и практика по професионалното обучение, съгласно Закона за обществените библиотеки.

В първия випуск на обучението се включиха 12 читалищни библиотекари от област Силистра, които отговаряха на приемните условия. Финансовата подкрепа беше осигурена от Фондация „Глобални библиотеки – България”. Професионалната квалификация на дипломираните читалищни библиотекари вече е в съответствие с изискванията на Закона за обществените библиотеки в България.

#graduation #library #bulgaria

13.09.2018