РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

МУЗИКАЛЕН КОНКУРС „ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО“ В СИЛИСТРА
Областен информационен център Силистра обявява МУЗИКАЛЕН КОНКУРС „ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО“, за който заявките за участие се подават до 16:30 ч. на 26 октомври 2018 г., заедно с инструменталите на e-mail: oic_silistra@abv.bg.

Конкурсът се провежда в рамките на националната инициатива на Мрежата от Областни информационни центрове в България под надслов „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС“.

ПОВОДИ:
2018 г. – Европейска година на културното наследство;
2018 г. – 30 години Политика на сближаване на ЕС (Кохезионна политика)
1 ноември – Ден на народните будители
ЦЕЛИ :
Предоставяне на сцена за изява на млади таланти от всички общини от област Силистра; Демонстриране на богатството на европейските езици и култура.

ПОСЛАНИЕ:
Децата са бъдещето на Европа!

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:
Конкурсът „ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО” ще се проведе на 1 ноември 2018 г. в град
Силистра. Право на участие имат ученици от 1 до 12 клас от всички училища в област
Силистра.
1. КАТЕГОРИИ:
I – ва категория: Песен – Индивидуални изпълнители;
II – ра категория: Песен – Вокални формации – до 12 човека;
III – та категория: Танц – Модерен танц или Хип Хоп – индивидуални или групови
изпълнения.
2. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
І Категория: Песен – Индивидуални изпълнители
І група 1 клас – 4 клас
ІІ група 5 клас – 8 клас
ІІІ група 9 клас – 12 клас
ІІ Категория: Песен – Вокални формации – до 12 човека
І група 1 клас – до 6 клас
ІІ група 7 клас – до 12 клас
* възрастовата група се определя според класа на преобладаващата част от
децата в съответната формация
ІІI Категория: Танц – Индивидуални или групови изпълнения
І група 1 клас – до 6 клас
ІІ група 7 клас – до 12 клас
*възрастовата група се определя според класа на преобладаващата част от
децата в съответната формация

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
СИЛИСТРА
Силистра 7500, ул.„Симеон Велики“ 49, тел.086/822 012, e-mail: oic_silistra@abv.bg
Проект „Функциониране на Областен информационен център – Силистра”,
Договор № BG05SFOP001-4.001-0004-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
3. РЕПЕРТОАР:
Категория „Песен” – индивидуални и групови изпълнения
- една песен на български език и една песен на друг европейски език от страна
членка на ЕС (Приложение 2) – продължителност до 4:00 мин. на песен
*При заявен голям брой участници, организаторите имат право да допуснат само
едно изпълнение.
Категория „Танц”
- 1 танц на един от европейските народи (страна членка на ЕС). Допустим жанр –
модерен танц или Хип Хоп танц – продължителност до 8:00 мин.
ВСИЧКИ ИЗПЪЛНЕНИЯ СА НА ЖИВО!
4. ЖУРИРАНЕ:
Компетентно жури оценява всеки изпълнител или формация с точки от 1 до 10.
Общият сбор от точки определя класирането в низходящ ред. След приключване на
конкурсната част ще бъде проведено заседание на журито за определяне на
победителите в различните категории и възрастови групи.
Критерии на журито за оценка:
1. Подбор на репертоар;
2. Сложност на изпълнението; вокална/танцова техника;
3. Сценична реализация, костюм, общо художествено въздействие.
5. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ:
Категория „Песен“, индивидуални изпълнители, 1-ва възрастова група – 1, 2, 3
място;
Категория „Песен“, индивидуални изпълнители, 2-ра възрастова група – 1, 2, 3
място;
Категория „Песен“, индивидуални изпълнители, 3-та възрастова група – 1, 2, 3
място;
Категория „Песен“, вокални формации, 1-ва възрастова група – 1, 2, 3 място;
Категория „Песен“, вокални формации, 2-ра възрастова група – 1, 2, 3 място;
Категория „Танц“, 1-ва възрастова група – 1, 2, 3 място;
Категория „Танц“, 2-ра възрастова група – 1, 2, 3 място.

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
СИЛИСТРА
Силистра 7500, ул.„Симеон Велики“ 49, тел.086/822 012, e-mail: oic_silistra@abv.bg
Проект „Функциониране на Областен информационен център – Силистра”,
Договор № BG05SFOP001-4.001-0004-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
ВСИЧКИ КЛАСИРАНИ УЧАСТНИЦИ/ФОРМАЦИИ НА 1, 2, 3 МЯСТО ЩЕ ПОЛУЧАТ
АТРАКТИВНИ ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ!
6. НАГРАЖДАВАНЕ:
След заседанието на журито ще бъде проведено официалното награждаване на
победителите в различните категории и възрастови групи.
За финал на конкурсния ден и като поздрав за всички участници и гости, ще бъде
проведен КОНЦЕРТ на популярен гост изпълнител. В началото на заключителната
проява, класираните на първи места, участници ще имат възможност да представят
още веднъж своите изпълнения.
7. ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ:
Всеки индивидуален участник или формация изпраща попълнена заявка по образец
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) на ел.поща oic_silistra@abv.bg в срок до 16:30 ч. на 26 октомври
(петък) 2018 г. Звуковите файлове за конкурсните песни и танци трябва да се изпратят
на посочения ел.адрес едновременно със заявката за участие.
УЧАСТИЕТО В КОНКУРСА Е БЕЗПЛАТНО!
Мястото за провеждане на конкурса ще бъде определено допълнително на база
постъпилите заявки за участие. Всички участници ще бъдат уведомени за това.
Организаторите на Музикален конкурс „Единни в многообразието“ си запазват правото
да променят условията по регламента, при необходимост.
За допълнителна информация:
Мария Недялкова, експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Силистра
гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 49,
(сграда на Художествената галерия, вход към Куклен театър)


ОИЦ Силистра, град Силистра, ул. "Симеон Велики" 49, тел. 086 822-012

28.09.2018