РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Министерство на културата - сесия за финансиране на проекти в музеи и художествени галерии
26.03 - 26.04 2019) МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

На основание чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 5, т. 17 от Устройствения правилник на Министерство на културата чл. 3, ал. 4 от Правилата за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства, утвърдени със Заповед № РД09-216/28.03.2018 г.

ОБЯВЯВА СЕСИЯ
Тема 1: Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии. Обща сума за финансиране на проекти – 200 000 лв. Срок за подаване на заявления – 1 месец от датата на публикуване на обявата.

Дейности за финансиране:
- дизайн на експозиционни пространства;
- консервационно-реставрационни дейности на движими културни ценности, закупуване на материали за нуждите на консервационно-реставрационните лаборатории на музеите/художествените галерии;
- изложби с движими културни ценности;
- каталози и печатни издания на музеи/художествени галерии;
- дейности по дигитализация на движими културни ценности от фонда на музеите/художествените галерии (заснемане, попълване на мета данни, съхранение на електронен носител, онлайн представяне на интернет страницата);
- материали за фондохранилища: измерители за температура и влажност, кутии за съхраняване на архивни материали, специализирани класьори, оборудване за съхранение на движими културни ценности и др.
- закупуване или изработка на музеен реквизит за постоянни експозиции; специализирано осветление за експозицията, постаменти, подвижни паравани, поставки и системи за окачване на експонати; етикети, фотоси, текстове, превод текстове и анотации в експозицията, изработване на банери, постери или рекламни материали за постоянни и временни експозиции;
- помощни материали, осигуряващи достъп до експозицията на хора с увреждания (лупи, брайлов надпис на анотационни текстове, аудиогидове, тактилни карти и изображения, мобилни приложения и др.);
- дизайн на музейни сувенири (с уточнени авторски права).

Не се финансират:
- строително-ремонтни дейности;
- разходи за закупуването на дълготрайни материални активи с единична стойност равни или над 1000 лева без ДДС, а за компютърна техника и периферия – равни или над 500 лева без ДДС
- хонорари за екипа на проекта;
- режийни разноски и представителни разходи;
- командировъчни разходи;
- фотодокументални изложби.

Допустимият максимален размер на исканото финансиране от Министерство на културата по темата е до 10% от общия размер на обявеното финансиране по съответната тема (20 000 лв.) и не може да надвишава 75 % от общия бюджет на проекта.

Срок за реализиране на дейностите по проекта – до 10.12.2019 г.
Срок за отчитане на проекта – до 15.12.2019 г.

Тема 2: Музеят като образователна среда. Обща сума за финансиране на проекти – 150 000 лв. Срок за подаване на заявления – 1 месец от датата на публикуване на обявата.

Дейности за финансиране:
- материали и консумативи, необходими за реализирането на образователни програми и инициативи и детски ателиета;
- специализирани материали за провеждането на образователни програми за хора с увреждания (изработване на макети, тактилни пособия) и др.;
- отпечатване на помагала за детска публика (работни листове, албуми, работни тетрадки и др. – иновативни дизайнерски решения);
- виртуални уроци и турове в музея;
- материали за провеждане на програми извън музея;
- оборудване за реализиране на образователни програми;
- изработване и публикуване/излъчване на двуезично видео (до 5 мин.) за дейността и управляваните обекти и/или недвижими културни ценности, видео (до 5 мин.) с образователна насоченост за най-значимите и интересни експонати в колекцията, видео за мобилни изложби (до 1 мин.), видео за провеждани образователни програми (до 1 мин.).

Не се финансират:
- строително-ремонтни дейности;
- разходи за закупуването на дълготрайни материални активи с единична стойност равни или над 1000 лева без ДДС, а за компютърна техника и периферия – равни или над 500 лева без ДДС;
- хонорари за екипа на проекта;
- режийни разноски и представителни разходи;
- командировъчни разходи;
- фото документални изложби.
Допустимият максимален размер на исканото финансиране от Министерство на културата по темата е до 10% от общия размер на обявеното финансиране по съответната тема (15 000 лв.) и не може да надвишава 75 % от общия бюджет на проекта.

Срок за реализиране на дейностите по проекта – до 10.12.2019 г.
Срок за отчитане на проекта – до 15.12.2019 г.

Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.

Правилата за условията и реда за провеждане на сесия и формулярите за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на министерството - www.mc.government.bg, в раздел Дирекции по изкуство и култура/ Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства/Процедури за финансова подкрепа/Правила за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства.

Проектите се подават в деловодството на Министерство на културата от представител на заявителя или чрез лицензиран пощенски оператор, като в тези случаи важи датата на пощенското клеймо или датата на разписката, издадена от куриерската служба.

За допълнителна информация на телефон – 02/94 00 937; 02/94 00 826; 02/94 00 885.

04.04.2019