РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Читалището в Черногор с родолюбив проект
Одобрен е проект за НЧ „Янко Забунов-1957“ на стойност 14 833,00 лева по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектното предложение включва закупуване на носии за българския и турски фолклорни състави, както и отпечатване на книга „Черногор – историческа памет за роден край“, от която подрастващите, жителите и гостите ще могат да почерпят от духа на миналото и затвърдят народностното си самосъзнание.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект по мярка 19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово “ от Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Главиница- Ситово Крайдунавска Добруджа”.

Всяка година в първата събота на м. май се провежда събора на с.Черногор. Празникът е свързан с рождената дата на поета Пеньо Пенев, списвал тук в ДЗС "Янко Забунов" през 1957 г. многотиражката "Добруджанска дума".

16.11.2020