РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Стопанската академия в Свищов и СНЧ - София организира платен онлайн курс за читалищни дейци
Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” гр. Свищов и Съюз на народните читалища в страната организират квалификационен курс на тема: „Организация и управление на читалищната дейност“. Курсът е с хорариум от 150 учебни часа и ще се проведе в дистанционна форма чрез платформата за дистанционно обучение на ЦПО към Висшето училище: http://training.eacademy.bg.

Учебната програма включва изучаване на няколко дисциплини: Правна рамка на читалищната дейност – 20 уч. ч., лектор адв. Минко Стефанов; Счетоводно отчитане на НПО – 30 уч. ч., лектор проф. д-р Атанас Атанасов; Планиране на читалищната дейност – 30 уч. ч., лектор проф. д.н. Борислав Борисов; Читалищен мениджмънт – 30 уч. ч., лектори доц. д-р Христо Сирашки и д-р Силвена Неделчева Бобева; Маркетинг на НПО – 30 уч. ч., лектор проф. д-р Маргарита Богданова; Практики и проекти на читалищната дейност – 10 учебни часа, лектор д.н. Силва Хачерян.

Учебната такса е в размер на 240 лела за обучаем, вкл. за издаване на сертификат за успешно приключено обучение от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов. Налична е регистрационна форма за участие в квалификационния курс: от адрес s.georgieva@uni-svishtov.bg за изпращане на същия в срок до 8.02.2023 г. (сряда).

Към нея се добавят сканирани копие (собственоръчно заверено) на диплома за завършено образование и сканирана снимка. В случай, че учебната такса се поема от юридическо лице (примерно, читалището), към изпратените документи се добавя и надлежно попълнен договор (бел.-ще бъде издадена фактура). Допълнително ще има уведоменление за началото на курса и организацията му, като на подадените ел. адреси ще бъдат пратени потребителски имена и пароли, с които ще се работи в ел. платформа http://training.eacademy.bg.

25.01.2023