РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

ЗА РЕКИЦ ЧИТАЛИЩА

Регионалните експертно-консултантски и информационни центрове „Читалища” /РЕКИЦ/ подпомагат националната политика към читалищата, основана на принципите на децентрализацията, съхраняване на местните традиции и активното гражданско участие. Осъществяват дейности за читалищата от цялата област, на чиято територия функционират. Приоритетни направления на дейност пред РЕКИЦ „Читалища”:

  • - Попълване на Информационна карта за всяко едно читалище. Включване на наличните данни в националния регистър на народните читалища;
  • - Осъществяване на методическа и експертно-консултантска дейност; Разработване на експертни становища по състоянието и проблемите на читалищата;
  • - Организиране и участие в осъществяването на обучителни програми, курсове и други квалификационни дейности; Подготовка и подпомагане на читалища при разработване и участие в проекти;
  • - Организиране и провеждане на регионални срещи по проблемите на читалищата;
  • - Насърчаване и популяризиране на нови идеи и мислене в читалището;
  • - Координиране работата на читалищата в териториалната библиотечно-информационна мрежа и подпомага модернизирането им като основни културни и информационни центрове за местната общност;
  • - Подпомагане дейността на народните читалища в сферата на опазването, и популяризирането на нематериалното културно наследство. Любителско творчество.